» критерии выбора овощ каз
 

критерии выбора овощ каз

Мемлекеттікмекемелердіңұйымдық

-құқықтықнысанындақұрылғанмектепке

дейінгібілім беру ұйымдарында, жетім

балалар мен ата-аналарының

қамқорлығынсызқалғанбалаларғаарналған

білім беру ұйымдарындатәрбиеленушіжәне

білімалушыбалалардытамақтандыруды

қамтамасызетугебайланыстытауарларды

сатыпалужөніндегіүлгілікконкурстық

құжаттамаға 6-қосымша

Тауарларды жеткізушіні таңдау өлшем шарттары

Өлшемшарттар

Балдар

1.

Конкурстыңмәніболыптабылатынтауарнарығындағыжұмыс

тәжірибесі

Әржылға 2 балдан, бірақкемінде

10 балл

2.

Отандықтауарөндірушілерүшінтауарлардыеріктітүрде

сертификаттаутуралықұжаттың бар болуы

Жоқ (0 балл)

Бар (1 балл)

3.

Ұлттықстандартталаптарынасәйкессапаменеджментініңсертификатталғанжүйесінің (сертификатталғанжүйелерінің) барболуы

Жоқ (0 балл)

Бар (1 балл)

4.

Ұлттықстандарттарталаптарынасәйкесқоршағанортаныбасқаруменеджментініңсертификатталғанжүйесінің (сертификатталғанжүйелерінің) және (немесе) экологиялықтазаөнімстандартынасәйкестіктірастаудыңбарболуы

Жоқ (0 балл)

Бар (1 балл)

5.

Отандықөндірушілерденсатыпалынатынтамақөнімдерініңкөлемі (кемінде 3 балл)

85-90%-ғадейін

90-ден 100% -ға

дейінөнімдер

(3 балл)

6.

Тамақөнімдерініңжекеөндірісініңбарболуы (шаруажәне

фермақожалығы, жылыжай, бақшашаруашылығыжәне

басқалары) (кемінде 2 балл)

Жоқ (0 балл)

Бар (2 балл)

7.

Азық-түліктіарнайыкөлікпенжеткізушарттары (кемінде 3 балл)

Жалдапалу, өтеусіз

пайдалану,лизингжәнебасқашарттарнегізіндекөліктіңболуы (2 балл)

Жеке көлігінің

болуы

(3 балл)

8.

Тамақтандырудыұйымдастырубойыншақызметкөрсеткенмектептердіңата-аналаркомитетітөрағаларыныңқолы,

директорлардыңқолықойылғанжәнемөріменбекітілгенкөрсетілетінқызметберушігеата-аналартарапынан

берілгенжинақталғансипаттамалардың бар болуы

Жоқ (0 балл)

Бар (әрсипаттамаға 1

балдан, бірақкемінде

3 балл)

9.

Әлеуеттіөнімберушілердіңконкурсөткізілетінтиістіоблыстардың, республикалықмаңызыбарқаланыңаумағындатіркелуініңбарболуы

Жоқ (0 балл)

Бар (3 балл)

 

Ескерту. 8-тармақ жетімбалалар мен ата-аналарыныңқамқорлығынсызқалғанбалаларғаарналғанұйымдардақолданылмайды.

скачать софт Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале