» Заявка на участие видеонаблюдение
 

Заявка на участие видеонаблюдение

Приложение 1
к Типовой конкурсной
документации по выбору
поставщика товаров и услуг
организаций, осуществляющих
функции по защите прав ребенка

форма

 

 

Кому:  КГУ «Детский дом «Асем» управления образования Карагандинской области
 

Заявка на участие в конкурсе
(для юридического лица)

От кого___________________________________________________________________________
      (полное наименование потенциального поставщика)
1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе:
1) юридический, почтовый адреса и контактные телефоны, потенциального поставщика;
2) Банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается;
3) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица;
4) Резидентство юридического лица.
2. _______________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица)
      настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе Услуги по установке и монтажу наружных и внутренних камер системы видеонаблюдения для филиала дома юношества «Жаркын»      в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги или поставки товаров_____________________(указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.
3. _______________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица)
      настоящей заявкой уведомлен об ограничениях, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках".
4. _______________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица)
      подтверждает, что он ознакомлен с Конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных характеристиках оказываемой услуги или приобретаемых товаров____________________________________________________________
                                                                    (указать необходимое)
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение ___ календарных дней.
6. В случае признания _____________________________________________________________
      (наименование юридического лица)
      победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.
7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды

жүзеге асыратын ұйымдардың,

тауарлар мен қызметтерді

берушіні таңдау бойынша

Үлгілік конкурстық құжаттамаға
1 Қосымша

Нысан

 

Кімге  Қарағанды облысы білім басқармасының «Асем» балалар үйі» КММ

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

(заңды тұлға үшін)

Кімнен _____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің аты-жөні, (бар болса) тегі)

 

 1. Конкурсқа қатысуға үміткер, заңды тұлға туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші):

1) Заңды тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің тіркелген мекенжайы, поштасы, байланыс телефоны


2) Заңды тұлғаның – әлеуеттік өнім берушінің банктік деректемелері (СТН,БСН, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы


3) Заңды тұлғаның – әлеуетті өнім  берушінің бас жетекшісінің аты-жөні


4) Заңды тұлғаның резиденті


 1. ____________________________________________________________

(заңды тұлғаның аты-жөні, (бар болса) тегі көрсетіледі)

осы өтініммен конкурсқа «Асем» балалар үйі филиалы - «Жарқын» ЖҮ бейнебақылау камералар жүйесін орналастыру және монтаждау қызметі

(конкурстың толық атауын көрсету)

әлеуметті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және
және қызметтерді жүзеге асыруға, тауарларды жеткізуге ____________________________

(қажеттісін көрсету керек) 

конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес келісім білдіреді.

 1. ____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы өтініммен Қазақстан Республикасының 2015 ж. 04 желтоқсанынан  «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында көзделген шектеулер туралы хабардар.

4._____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

Конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету), дәйексіз мәліметтер бергені үшін

жауапкершілігі, өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар екенін растайды.

__________________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

 1. Осы конкурстық өтінім 20 күн ішінде қолданылады.
 2. Конкурс жеңімпазы деп танылған жағдайда __________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

Конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың

орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

 1. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

Күні

Басшының қолы  __________________________М.О.

(тегі, аты, (бар болса) әкесініңаты. лауазымын көрсету)

 

    

 

Приложение 1
к Типовой конкурсной
документации по выбору
поставщика товаров и услуг
организаций, осуществляющих
функции по защите прав ребенка

форма

 

 

Кому:  КГУ «Детский дом «Асем» управления образования Карагандинской области
 

Заявка на участие в конкурсе
(для юридического лица)

От кого___________________________________________________________________________
      (полное наименование потенциального поставщика)
1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе:
1) юридический, почтовый адреса и контактные телефоны, потенциального поставщика;
2) Банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается;
3) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица;
4) Резидентство юридического лица.
2. _______________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица)
      настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе Услуги по установке и монтажу наружных и внутренних камер системы видеонаблюдения для филиала дома юношества «Жаркын»      в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги или поставки товаров_____________________(указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.
3. _______________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица)
      настоящей заявкой уведомлен об ограничениях, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках".
4. _______________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица)
      подтверждает, что он ознакомлен с Конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных характеристиках оказываемой услуги или приобретаемых товаров____________________________________________________________
                                                                    (указать необходимое)
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение ___ календарных дней.
6. В случае признания _____________________________________________________________
      (наименование юридического лица)
      победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.
7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды

жүзеге асыратын ұйымдардың,

тауарлар мен қызметтерді

берушіні таңдау бойынша

Үлгілік конкурстық құжаттамаға
1 Қосымша

Нысан

 

Кімге  Қарағанды облысы білім басқармасының «Асем» балалар үйі» КММ

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

(заңды тұлға үшін)

Кімнен _____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің аты-жөні, (бар болса) тегі)

 

 1. Конкурсқа қатысуға үміткер, заңды тұлға туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші):

1) Заңды тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің тіркелген мекенжайы, поштасы, байланыс телефоны


2) Заңды тұлғаның – әлеуеттік өнім берушінің банктік деректемелері (СТН,БСН, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы


3) Заңды тұлғаның – әлеуетті өнім  берушінің бас жетекшісінің аты-жөні


4) Заңды тұлғаның резиденті


 1. ____________________________________________________________

(заңды тұлғаның аты-жөні, (бар болса) тегі көрсетіледі)

осы өтініммен конкурсқа «Асем» балалар үйі филиалы - «Жарқын» ЖҮ бейнебақылау камералар жүйесін орналастыру және монтаждау қызметі

(конкурстың толық атауын көрсету)

әлеуметті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және
және қызметтерді жүзеге асыруға, тауарларды жеткізуге ____________________________

(қажеттісін көрсету керек) 

конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес келісім білдіреді.

 1. ____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы өтініммен Қазақстан Республикасының 2015 ж. 04 желтоқсанынан  «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында көзделген шектеулер туралы хабардар.

4._____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

Конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету), дәйексіз мәліметтер бергені үшін

жауапкершілігі, өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар екенін растайды.

__________________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

 1. Осы конкурстық өтінім 20 күн ішінде қолданылады.
 2. Конкурс жеңімпазы деп танылған жағдайда __________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

Конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың

орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

 1. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

Күні

Басшының қолы  __________________________М.О.

(тегі, аты, (бар болса) әкесініңаты. лауазымын көрсету)

 

    

 

скачать софт Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале