» Заявки на участие в конкурсе каз
 

Заявки на участие в конкурсе каз

 

Мемлекеттікмекемелердіңұйымдық

-құқықтықнысанындақұрылғанмектепке

дейінгібілім беру ұйымдарында, жетім

балалар мен ата-аналарының

қамқорлығынсызқалғанбалаларғаарналған

білім беру ұйымдарындатәрбиеленушіжәне

білімалушыбалалардытамақтандыруды

қамтамасызетугебайланыстытауарларды

сатыпалужөніндегіүлгілікконкурстық

құжаттамаға 4-қосымша

нысан

Конкурсқақатысуғаөтінім

(жекетұлғаүшін)

Кімге ______________________________________________________________

(конкурстыұйымдастырушыныңатауы)

Кімнен _____________________________________________________________

(әлеуеттіөнімберушініңтолықатауы)

 1. Конкурсқақатысуғаүміткерәлеуеттіөнімберушітуралымәліметтер:

Жеке тұлғаның – әлеуеттіөнімберушініңжекебасынкуәландыратын

құжатқасәйкестегі, аты, әкесініңаты (бар болса)

 

Жеке тұлғаның – әлеуеттіөнімберушініңжекебасынкуәландыратын

құжаттыңдеректері (№, кімберген)

 

Жеке тұлғаның – әлеуеттіөнімберушініңтіркелгенмекенжайы

 

Тіркеутуралыкуәліктің, патенттіңне ҚазақстанРеспубликасының

заңнамасынасәйкес конкурс мәнінесәйкескелетінкәсіпкерлікқызметпен

айналысуғақұқықберетінөзге де құжаттыңнөмірі

 

Жеке тұлғаның – әлеуеттіөнімберушініңбанктікдеректемелері (СТН,БСН, ЖСК), сондай-ақжекетұлғағақызметкөрсететінбанктіңнемесеоныңфилиалыныңтолықатауы мен мекенжайы

 

Жеке тұлғаның – әлеуеттіөнімберушініңбайланыстелефондары, почтамекенжайы мен электрондық почта мекенжайы (болғанжағдайда)

 

Жеке тұлға «Мемлекеттіксатыпалутуралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыныңЗаңынасәйкесқалыптастырылатынмемлекеттіксатыпалуғажосықсызқатысушылардыңтізілімінде бар ма

 

Жеке тұлғадажәне (немесе) аталғанжекетұлғаныңөкіліндеөнімберушінітаңдаутуралышешімқабылдауқұқығынаиеболатынжақынтуыстары, жұбайы (зайыбы) немесежекжаттары бар ма не оларөткізілетінконкурстардаконкурстыұйымдастырушыныңөкіліболыптабыладыма

 

Резидентствофизическоголица

 

 

Жеке тұлғаныңрезиденттігі

 1. ____________________________________________________________

(жекетұлғаныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса)көрсетіледі)

осы өтінімменконкурсқа (конкурстыңтолықатауынкөрсету) әлеуеттіөнімберушіретіндеқатысуғаниетбілдіредіжәнеконкурстыққұжаттамадакөзделгенталаптар мен шарттарғасәйкестауарларды

жеткізуге (қажеттісінкөрсетукерек) келісімбілдіреді.

 1. ____________________________________________________________

(әлеуеттіөнімберушініңатауы)

осы өтініммензаңнамадакөзделгенбұзушылықтардыңжоқтығынрастайды.

4._____________________________________________________________

(әлеуеттіөнімберушініңатауы)

конкурстыққұжаттамаментанысқанынжәнеконкурстыұйымдастырушығаөзініңқұқығы, біліктілігі, сапалықжәнеөзге де сипаттамаларытуралы(қажеттісінкөрсету) дұрысемесмәліметтербергеніүшін

жауапкершілігі, сондай-ақҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағызаңнамасындакөзделгенөзге де шектеулердісақтауытуралыхабардаретілгендігінрастайды.

_____________________________________________________________________

(әлеуеттіөнімберушініңатауы)

осы конкурсқақатысуғаөтінімдежәнеоғанқосаберілетінқұжаттардымұндайдұрысемесмәліметтербергеніүшінөзінетолықжауапкершіліктіқабылдайды.

 1. Осы конкурстықөтінім ______________ күнішіндеқолданылады.

6.____________________________________________________________

(әлеуеттіөнімберушініңатауы)

конкурстыңжеңімпазыдептанылғанжағдайда, бізшарттыңатқарылуынқамтамасызетудішарттыңжалпысомасыныңүшпайызынқұрайтынсомадаенгізудіміндеттенеміз (егер де конкурстыққұжаттамадашарттың

орындалуынқамтамасызетудіенгізукөзделгенболсакөрсетіледі).

 1. Конкурсқақатысуғаөтінімбіздіңарамыздағыміндеттішарттыңрөлінатқарады.

Күні

Басшыныңқолы _______________________________________________________

(тегі, аты, әкесініңаты (бар болса), лауазымынкөрсету)

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттікмекемелердіңұйымдық

-құқықтықнысанындақұрылғанмектепке

дейінгібілім беру ұйымдарында, жетім

балалар мен ата-аналарының

қамқорлығынсызқалғанбалаларғаарналған

білім беру ұйымдарындатәрбиеленушіжәне

білімалушыбалалардытамақтандыруды

қамтамасызетугебайланыстытауарларды

сатыпалужөніндегіүлгілікконкурстық

құжаттамаға 3-қосымша

нысан

Конкурсқақатысуғаөтінім

(заңдытұлғаларүшін)

Кімге _______________________________________________________________

(конкурстыұйымдастырушыныңатауы)

Кімнен ______________________________________________________________

(әлеуеттіөнімберушініңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса)

 1. Конкурсқақатысуғаүміткерәлеуеттіөнімберушітуралымәліметтер:

 

Әлеуеттіөнімберушініңзаңды, почта мекенжайыжәне

байланыстелефондары

 

Заңдытұлғаныңбанктікдеректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ

заңдытұлғағақызметкөрсететінбанктіңнемесеоның

филиалыныңтолықатауы мен мекенжайы

 

Заңдытұлғаныңбіріншібасшысыныңтегі, аты, әкесініңаты

(бар болса)

 

Заңдытұлға «Мемлекеттіксатыпалутуралы» 2015 жылғы 4

желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыныңЗаңынасәйкес

қалыптастырылатынмемлекеттіксатыпалуғажосықсыз

қатысушылардыңтізілімінде бар ма

 

Заңдытұлғаныңбасшысындажәне (немесе) аталғанзаңды

тұлғаныңөкіліндеөнімберушінітаңдаутуралышешім

қабылдауқұқығынаиеболатынжақынтуыстары, жұбайы (

зайыбы) немесежекжаттары бар ма не оларөткізілетін

конкурстардаконкурстыұйымдастырушыныңөкіліболып

табыладыма

 

Заңдытұлғаныңрезиденттігі

 

 1. ____________________________________________________________

(заңдытұлғаныңтолықатауы)

осы өтініммен _______________________________________________________

(конкурстыңтолықатауы)

конкурсқаәлеуеттіөнімберушіретіндеқатысуғаниетбілдіредіжәнеконкурстыққұжаттамадакөзделгенталаптар мен шарттарғасәйкес

_____________________________________________________________________

(қажетінкөрсетукерек)

Тауарлардыжеткізугекелісімбереді.

 1. __________________________________________________________________

(заңдытұлғаныңтолықатауы)

осы өтініммензаңнамадакөзделгенбұзушылықтардыңжоқтығынрастайды.

 1. __________________________________________________________________

(заңдытұлғаныңтолықатауы)

конкурстыққұжаттамаментанысқанынжәнеконкурстыұйымдастырушыға

жәнеконкурстықкомиссияғаөзініңқұқықтыққабілеті, біліктілігі,

сапалықжәне _______________________________ жеткізілетінтауарлардың

(қажетінкөрсетукерек)

өзге де сипаттамаларытуралыдұрысемесмәліметтердібергеніүшінжауапкершілігі, сондай-ақҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағызаңнамасындакөзделгенөзге де шектеулердісақтауытуралыхабардар

етілгендігінрастайды.

___________________________________________________________________

(заңдытұлғаныңтолықатауы)

осы конкурсқақатысуғаөтінімдежәнеоғанқосаберілетінқұжаттардамұндайдұрысемесмәліметтердібергеніүшінөзінетолықжауапкершіліктіқабылдайды.

 1. Осы конкурстықөтінім ________________ күнішіндеқолданылады.
 2. ________________________________________________________________

(заңдытұлғаныңтолықатауы)

жеңімпаздептанылғанжағдайда, бізшарттыңорындалуынқамтамасыз

етудішарттыңжалпысомасыныңүшпайызынқұрайтынсомадаенгізуге

міндеттенеміз.

 1. Конкурсқақатысуғаөтінімбіздіңарамыздағыміндеттішарттың

рөлінатқарады.

Күні

Басшыныңқолы _____________________________________________________

(тегі, аты, әкесініңаты (бар болса), лауазымынкөрсету)

М.О.

скачать софт Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале